คุณถูกบล็อกชั่วคราว

Ca o concluzie

Traducere "că o concluzie" în engleză

At the conclusion Alte traduceri Însă aşa, ca o concluzie, Comitetul de Stat al Planificării a fost o organizaţie inerentă sistemului economic dat. As a conclusionthe State Planning Commission was an organization inherent to a given economic system.

ca o concluzie schema difenilbotriazisului

Ca o concluzie putem spune ca kanthalul rezista mai mult decat nichelina iar nichelina reda o aroma mai placuta. In conclusion we can say that the kanthal wire has a longer lifetime and nichelina wire gives more pleasant flavour.

At the conclusion of a deal, I like to celebrate. Ca o concluzie la acest mesaj mai ai 60 de secunde înainte ca liftul să se prăbușească. At the conclusion of this message- you'll have 60 seconds Ca o concluzie, folosirea unei combinații între Step Into și Step Out ne poate ajuta să aruncăm o privire rapidă asupra metodelor care sunt apelate în codurile noastre și să ne întoarcem repede la locul unde ne aflam, dacă ca o concluzie am găsit ceea ce căutam.

As a conclusionusing a combination of Step Into and Step Out can help us peek inside the methods that are called in our codes, and quickly cancer mamar coaja de portocala to where it were, if it was not what we were looking for.

Vom fi mai europeni iar pacea, libertatea și prosperitatea vor continua să fie valorile cele mai de preț ale UE? Will we be more Europeans and will peace, liberty and prosperity continue to be EU's highest and most precious values?

Un episod final neprodus ar fi servit ca o concluzie, precum și ca o ca o concluzie a serialului dacă ar fi fost realizat un al patrulea sezon.

A final un-produced episode would ca o concluzie served as a conclusion as well as a re-imagining had the series been picked up for a fourth season. Ca o concluzie, conferința a fost un adevărat succes. O spunem noi, au spus-o și invitații noștrii.

ca o concluzie vaccino contro il papilloma virus maschi

As a conclusion to ca o concluzie of this, ca o concluzie conference enjoyed a real success. We said it, our guests also did. Și că o concluzie, i-au dat echpamentul acesta.

Traducere "ajunge la o concluzie" în engleză

As an afterthoughtthey gave her this outfit. În plus, autoritățile spaniole consideră că o concluzie diferită ar contraveni principiului securității juridice.

In addition, the Spanish authorities consider that a different conclusion would be contrary to the principle of legal certainty. Acest lucru doar părea ca o concluzie logică.

ca o concluzie anemie diseritropoietica congenitala

This just seemed like a logical conclusion. Și că o concluzie, suntem dispuși să o acceptăm.

And on a wholewe are inclined to accept it. Cred că o concluzie cheie a studiului nostru se referă la cum anume comunică europarlamentarii, cum folosesc cercetarea. I think a key finding from our survey is how the MEPs communicate, how they use research. Nu în ultimul rând, vreau să subliniez, ca o concluzie: nu uitați de transparență și de o mai bună comunicare cu toate organismele europene. Last but not least, I want to emphasise the following point, by way of conclusion : do not forget about transparency and better communication with all European institutions.

ca o concluzie tratamentul papiloamelor plate pe corp

Prin derogare de la primul paragraf, Comisia poate informa fără întârziere autoritatea, după expirarea termenului prevăzut la articolul 12 alineatul 3că o concluzie nu este necesară. By way of derogation from the first subparagraph, the Commission may inform the Authority without delay after the period referred to in Article 12 3 has expired that a conclusion is not necessary.

Bateson defineşte paradoxul ca o concluzie contradictorie ce rezultă dintr-un raţionament bazat pe premise corecte, citat din Lankton şi Lankton, Bateson defines paradox as A contradictory conclusions resulting from a judgment based on correct assumptions, quote from Lankton and Lankton Și ca o concluzie, cred ca aceste măsuri vor ajuta JPS și pe toți clienții noștri.

And in summationI feel that these measures will help JPS and all of our customers. Și ca o concluzie o concluzie de final? And what to say in the end? Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară ar trebui să ofere concluzii și să organizeze consultări cu experți, cu excepția cazului în care Comisia o informează că o concluzie nu este necesară.

ca o concluzie diagnosticul de viermi

The European Food Safety Authority should provide conclusions and organise consultations of experts, except where the Commission informs it that a conclusion is not necessary. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Ca o concluzie au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.